شاخه هاى شكسته زیتون- کردستان برخاسته است

بیست و شش‌ سال است كه كردستان در مقابل كشتار و سركوب و تحمیل آوارگى، مقاومتى جانانه را در مقابل یكى از هارترین حكومتهاى استبدادى قرن حاضر برپا داشته است. بیست و شش سال است كه مردمى كه پاسخ ابتدایى ترین خواستهایشان را با توپ باران و بمباران، كوچهاى اجبارى، اعدامهاى دستجمعى، ترور و جنگهاى نابرابر گرفته اند براى خلاصى از این ستم و تبعیض‌ جنگیده اند؛ و در حالى دست از مقاومت برنداشتند كه در اشتیاق آرامش‌ و زندگى شایسته بشر در عصر حاضر سوخته اند. دور جدیدى از سركوب و اعتراض‌ در كردستان در شرایطى آغاز شده است كه هنوز ریاست جمهورى احمدى نژاد رسما شروع نشده است. جوانان معترض‌ را ‍به گلوله بستند، اعتراض‌ مردم به اعمال خشونت به این جوانان و سركوب و شكنجه و دستگیریشان را با سركوب و دستگیریهاى مجدد پاسخ دادند و این همه در آخرین روزهاى حیات دولتى كه فریاد اصلاح طلبى و پرهیز از خشونتش‌ از زبان دولتمردان و روشنفكران بى مایه شان گوش فلك را كَر كرده بود.

جوانانى كه امروز به خیابان آمده اند جوانان نسل انقلابند كه نمی خواهند جوانى و آینده پیش‌ رویشان هم به سرنوشت كودكى شان دچار شود. اینها فرزندان آن نسلى اند كه در مقابل خشونت و توحش‌ حكومت اسلامى جبهه مقاومتى به وسعت كردستان را شكل دادند، جنگیدند، مقاومت كردند، خانه هاى ویران شده شان را دوباره ساختند، جاى عزیزان از دست رفته شان در جنگهاى تحمیلى دولت اسلامى را با مبارزه پر كردند، معلولین جنگهایشان را تیماردارى كردند، سنگرهاى مبارزه شان را از جنگهاى رو در روى مقاومت به كوره پزخانه ها و نساجیها و نانوانى هاى كردستان و ارتفاعات مشرف به سنندج در جشنهاى اول ماه مه گسترش‌ دادند. اینها فرزندان نسلى هستند كه بقیمت آوارگى و دربدرى، بقیمت تبعید و زندان و شكنجه نگذاشتند آرمانها و آرزوهاى انسانى شان زیر فشار سركوب و كشتار جمهورى اسلامى رنگ بازد. چه كسى می توانست تصور كند كه این صداها خفه خواهد شد؟ چه كسى می توانست تصور كند كه جوانانى كه شاهد چنین سركوب گسترده اى در طول عمرشان بوده اند ساكت خواهند نشست؟ چه كسى می توانست تصور کند كه این نسل منكوب شده تسلیم اتوپیاى اصلاح طلبان بومى و غیر بومى می شود و دل به نیروى رهایى بخشى جز اراده و نیروى خود مى بندد؟

وقایع هفته هاى اخیر در كردستان با صراحت و شفافیتى كم نظیر و متاسفانه بقیمت جان ده ها تن از مردم شریف و زحمتكش‌ كرد پوچى توهماتى را نشان داد كه تصور مى كردند با ادعاى اصلاح طلبى و تقویت فرهنگ كردى می شود از شر مصائب جمهورى اسلامى خلاص‌ شد. اما براستى این كدام صلح طلبى و صلح خواهى است كه پاسخ شوانه ها را با زخم و جراحت وحشیانه می دهد؟ ‍
این كدام حقوق بشر است كه خواست مجازات جانیان و جلادان شوانه ها را با گلوله می دهد؟ چه كسى صلح خواه تر از مردمى است كه سالیان سال است زیر سایه سركوب و اختناق و توحش‌ با آرزوى صلح و آرامش‌، شب را روز و روز را شب می كند؟ چه كسى در این صلح خواهى ذینفع تر از مردمى است كه زیر برق زرادخانه هاى حكومت جلادان از تخمین طول عمر فرزندانش‌ درد به دلش‌ مى نشیند؟

دور جدید سركوب در كردستان مقارن است با تعویض‌ حكومت و پایان رسمى عمر اصلاح طلبى در حكومت. دولت جدید حتى اگر در جنایات هفته هاى اخیر در كردستان شریك نباشد فى الحال پرونده سنگین گذشته اش‌ و نقش‌ عناصر موثرش‌ در سازمان دادن سركوب و كشتار و ترور آنقدر بر همگان روشن است كه در نتیجه ابدا دور از واقع نگرى نیست اگر ادعا شود كه این شروع دور جدیدى است كه سركوب مبارزات حق طلبانه طبقه كارگر و مردم زحمتكش‌ در پهنه ایران وجه مشخصه آن است. حكومت اسلامى در شرایط امروزش‌ راهى جز این ندارد و براى طبقه كارگر و مردم زحمتكش‌ سراسر ایران نیز راهى جز مقاومتى گسترده و درهم شكستن سركوب و توحش‌ سازمانیافته این حكومت جانیان نیست. مردم كردستان این دور جدید را با «نه» به سركوب شروع كرده اند و باید مطمئن باشند، باید مطمئن شان كرد كه در این مبارزه تنها نیستند. باید همصدا با مردم كردستان این صدا را به جهانیان رساند كه هیچ عنصر وابسته حكومتى مجاز نیست در خیابانهاى كردستان راه برود اگر در سركوب و كشتار مردم دخیل بوده است.
باید همصدا با مردم كردستان این صدا را به جهانیان رساند كه عاملین جنایت و سركوبهاى اخیر باید معرفى و مجازات شوند. باید با حمایت گسترده از مبارزات مردم شریف كردستان راه سركوبهاى گسترده تر را بست. جمهورى اسلامى با همه دست اندر كاران روى صحنه و پشت ‍صحنه اش‌ سیستم سركوب و خفقان بوده است. راهى براى مماشات با هیچ بخشى از این حكومت نیست و تنها با مقاومت و مبارزه اى گسترده در مقابل كل این حكومت است كه می توان بر تاریخ منحوس‌ بیست و شش‌ سال كشتار و جنایت نقطه ختمى گذاشت.
*****
شاخه هاى شكسته زیتون از دست اصلاح طلبان در كردستان مى افتد. كردستان برخاسته است.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: